تعیین مدل و یا شاسی (مرحله ۳ از ۴)

بر اساس سازنده‌ای که تعیین کرده‌اید، مدل و یا شاسی مورد نظر برای نمایش آگهی را انتخاب نمایید.

هاوال|Haval

بر اساس مـدل

H2

گام بعد: تعیین قیمت و کارکرد