تعیین مدل و یا شاسی (مرحله ۳ از ۴)

بر اساس سازنده‌ای که تعیین کرده‌اید، مدل و یا شاسی مورد نظر برای نمایش آگهی را انتخاب نمایید.

دامای|Domy

بر اساس مـدل

X5
X7

گام بعد: تعیین قیمت و کارکرد