تعیین مدل و یا شاسی (مرحله ۳ از ۴)

بر اساس سازنده‌ای که تعیین کرده‌اید، مدل و یا شاسی مورد نظر برای نمایش آگهی را انتخاب نمایید.

گام بعد: تعیین قیمت و کارکرد